EJNER HESSEL

Luk
EJNER HESSEL
Privat
Erhverv
EJNER HESSEL

Har du spørgsmål?

Find din nærmeste afdeling eller kontakt vores kundeservice.

Ejner Hessel A/S

Jyllandsvej 4

CVR nr. 58811211

Tilbage

Kontakt os

Udfyld de nødvendige felter herunder og send os din besked/spørgsmål i kommentarfeltet, og så kommer vi retur til dig hurtigst muligt.

Privat
Erhverv

Luk

Find din bilLeasing & finansieringVærksted & service

Har du spørgsmål?

Find din nærmeste afdeling eller kontakt vores kundeservice.

Ejner Hessel A/S

Jyllandsvej 4

CVR nr. 58811211

Tilbage

Kontakt os

Udfyld de nødvendige felter herunder og send os din besked/spørgsmål i kommentarfeltet, og så kommer vi retur til dig hurtigst muligt.

Din kurv er tom.

Forside / Leasing & finansiering / Hessel HiRE / Om os /

Handelsbetingelser

Vores almindelige handelsbetingelser

Herunder følger vores almindelige betingelser ifm. leasing af biler igennem vores Hessel HiRE koncept. Hver sektion indeholder først en kort tekst (markeret med kursiv), der opsummerer, hvad der efterfølgende står ”juridisk”, således at du lettere kan identificere dig med det skrevne.

 

§ 1 Anvendelsesområde

Den korte version: Vi ejer bilen, og du lejer den af os for et aftalt månedligt beløb. Leasingaftalen vil altid skulle godkendes af dig, før den træder i kraft, og den indeholder oftest forsikring, grøn ejerafgift (også kaldet vægtafgift) og serviceeftersyn, medmindre andet er aftalt med dig.

 

Den juridiske version:

Stk. 1. Disse betingelser finder anvendelse ved leasing af biler. Leasinggivers erhvervelse af genstanden er alene af finansiel karakter med det formål at lease udstyret til leasingtager.

 

Stk. 2. Ved leasing forstås en transaktion, ved hvilken:

 • en part (leasinggiveren) indgår eller overtager en aftale (leasingaftalen) med en anden part (leasingtageren), der giver denne ret til at benytte den leasede genstand (leasinggenstanden) mod betaling af en løbende ydelse (leasing-ydelsen)
 • leasinggiver erhverver leasinggenstanden ifølge aftale (købsaftalen) med en tredje part (leverandøren), som er bekendt med, at der er eller vil blive indgået en leasingaftale, eller selv har indgået denne
 • leasinggiver hverken vælger, specificerer eller tilforhandler sig leasinggenstanden og
 • leasingtageren har haft mulighed for at godkende sådanne vilkår i købsaftalen, som er af betydning for hans retsstilling
 • de ydelser, som leasingtageren skal betale eller hæfter for, er således nævnt og begrænset i leasingaftalen forudsat overholdelse af §1
 • forsikring, vægtafgift, dæk, forbrugsvæsker og lign. Skal alle afholdes af leasingtager, med mindre andet er anført i leasingaftalens særlige bestemmelser.

 

§ 2 Ejendomsret

Den korte version: Vi registreres som ejer eller første bruger af bilen og du som sekundær bruger, hvilket bl.a. betyder, at du (selvfølgelig) ikke må sælge, pantsætte eller udleje bilen, eller på nogen måde fjerne identificerbare elementer på bilen såsom stelnummer, modelbetegnelse mv. Da vi ejer bilen, så må vi, såfremt vi ønsker det, bede om at se bilen, hvilket i så tilfælde vil blive aftalt med dig (ifm. større aftaler kan vi anmode om, at din revisor dokumenterer bilens tilstedeværelse for din regning). Alt eftermonteret udstyr og tilbehør såsom anhængertræk, lader mv. ejes desuden også af os.

 

Den juridiske version:

Stk. 1. De leasede genstande er leasinggiverens ejendom. Leasingtager er uberettiget til at sælge, pantsætte eller på anden måde råde retligt over det leasede.

 

Stk. 2. Typebetegnelser, fabrikationsnumre og lignende, der tjener til identifikation af de leasede genstande, må ikke fjernes.

 

Stk. 3. Leasinggiver kan forlange, at leasingtager for egen regning lader sin revisor udarbejde og til leasinggiveren fremsende rapport om tilstedeværelsen af det leasede udstyr, ligesom leasinggiveren kan lade udstyret forsyne med mærke eller andre kendetegn, der angiver leasinggiverens ejendomsret til udstyret.

 

Stk. 4. Ved registrering af de leasede genstande i offentlige registre, herunder Centralregisteret for Motorkøretøjer angives leasinggiver som ejer og leasingtager som sekundær bruger.

 

Stk. 5. Leasinggivers ejendomsret omfatter tillige genstande, der indføjes i eller erstatter dele af det leasede.

 

Stk. 6. Leasinggiver har til enhver tid ret til at besigtige de leasede genstande.

 

 

§ 3 Brugsret

Den korte version: Du skal selvsagt have et gyldigt kørekort for at køre bilen, og du må ikke udleje eller over en længere periode udlåne bilen. Såfremt du over en kortere periode udlåner bilen, så sker dette udelukkende på dit ansvar – vi stiller altså dig til ansvar, hvis der sker noget med bilen i en eventuel udlånsperiode. Du må desuden ikke permanent køre i bilen udenfor Danmarks grænser, da bilen er indregistreret i Danmark, ligesom at du (selvfølgelig) heller ikke må ændre, omdanne eller udskifte bilen.

 

Den juridiske version:

Stk. 1. Føreren af bilen skal have gyldigt førerbevis.

 

Stk. 2. Køretøjet må ikke fremlejes eller varigt udlånes. Ethvert udlån sker på leasingtagers ansvar.

 

Stk. 3. Leasingbilen må ikke permanent anvendes uden for Danmarks grænser.

 

Stk. 4. Leasingbilen må ikke ændres, omdannes eller udskiftes.

 

 

§ 4 Leasingydelsen

Den korte version: Hver måned skal du betale os en leasingydelse inkl. moms, skatter og afgifter, hvilket alt sammen – inkl. leasingperioden – fremgår af din leasingkontrakt. I din leasingkontrakt fremgår det desuden også, hvilke tillæg der er inkluderet, hvilket oftest vil være forsikring, grøn ejerafgift og serviceeftersyn, medmindre andet er aftalt med dig. Det er en god ide at tilknytte dit kreditkort til din aftale, hvilket vi selvfølgelig gerne hjælper med, da du på denne måde sikrer, at dine betalinger falder til tiden. Skulle det ske, at du ikke betaler en ydelse til tiden, så ryger der 2% rente på pr. påbegyndt måned samt et påkravsgebyr. Opstår der fejl eller mangler på bilen pga. dit brug eller udlån af bilen, eller mister/beskadiger du bilen, så skal du stadig betale din leasingydelse. Mister eller totalskader du bilen, eller ønsker du at opsige din aftale før tid, så opgør vi vores mellemværende jf. §15.

 

Den juridiske version:

Stk. 1. Som vederlag for brugen af de leasede genstande betaler leasingtageren en leasingydelse, hvis størrelse og forfaldstid fremgår af leasingaftalen. I tillæg til leasingydelsen betaler leasingtager moms samt skatter og afgifter, der pålægges leasingydelsen eller beregnes på grundlag af denne efter de til enhver tid gældende regler. Vægtafgift/ejerafgift samt forsikring og andre ydelser vedrørende brugen, som påhviler ejeren, betales af bruger eller refunderes af bruger, hvis de opkræves hos ejeren, medmindre andet er oplyst under “særlige vilkår”. Tilsvarende gælder ved eventuelt indførelse af nye skatter, afgifter eller ydelser vedrørende brugen, som påhviler ejeren.

 

Stk. 2. Ved forsinket betaling af leasingydelsen eller andre skyldige ydelser i henhold til leasingaftalen betales morarente med 2% pr. påbegyndt måned samt påkravsgebyr.

 

Stk. 3. Fejl eller mangler ved de leasede genstande samt bortkomst eller beskadigelse af disse ved en begivenhed, der ikke beror på leasinggivers forhold, fritager ikke leasingtager fra at betale leasingydelsen. Ved bortkomst eller totalbeskadigelse af de leasede genstande samt ved ophævelse af købsaftalen, opgøres parternes mellemværende i henhold til § 15.

 

 

§ 5 Levering

Den korte version: Når du får udleveret din leasingbil, så er det dit ansvar at undersøge bilen for eventuelle fejl og mangler ift. det aftalte, hvilket i så tilfælde skal meddeles os skriftligt, hvorefter vi selvfølgelig vil udbedre eller kompensere dig for dette. Beder du om udlevering af bilen før den aftalte tid, såfremt det kan lade sig gøre, så vil du blive opkrævet forholdsmæssigt for denne ekstra leasingperiode. I tilfælde af senere levering end det aftalte så vil du først blive opkrævet første leasingydelse den næstkommende måned, hvilket eventuelt vil inkludere brugsdage op til denne dato. Undlader du at afhente din bil til den aftalte udleveringsdato, så har vi krav på erstatning.

 

Den juridiske version:

Stk. 1. Ved levering af de leasede genstande skal leasingtager straks undersøge disse på forsvarlig måde og ved konstatering af fejl eller mangler reklamere skriftligt over for leverandøren.

 

Stk. 2. Ved levering før den aftalte leasingperiodes begyndelse betales forholdsmæssig ydelse for tiden indtil da. Ved levering senere end den aftalte leasingperiodes begyndelse, udskydes dennes begyndelse til den første ordinære betalingstermin, efter at levering er sket, og der erlægges forholdsmæssig ydelse for tiden indtil da.

 

Stk. 3. Undlader leasingtager at afhente eller modtage de leasede genstande i rette tid, eller har hans forhold i øvrigt bevirket, at de ikke i rette tid er blevet overgivet i hans besiddelse, har leasinggiver krav på erstatning.

 

Stk. 4. Medmindre andet er aftalt skriftligt, er Kunden forpligtet til at aftage Varen inden 6 dage efter, at Varen er meldt klar til levering af EH. Hvis kunden ønsker at annullere Aftalen inden udlevering kan EH gøre krav på, at omkostninger forbundet med Aftalens indgåelse kompenseres af Kunden. Samtidig opkræves Kunden et annulleringsgebyr på 5.000 kr. inkl. moms. 

 

§ 6 Opsigelse

Den korte version: Hvis du har indgået en leasingaftale for mere end 12 mdr., så kan du til enhver tid efter den 12. måned opsige din aftale med 1 måneds skriftlig varsel til den 1. i en måned, hvor i hvilket tilfælde du vil blive opkrævet leasingydelse i den resterende leasingperiode (opsigelsesperioden) samt et udtrædelsesgebyr svarende til 1 måneds leasingydelse (betales ifm. opsigelse). Både du og vi kan opsige leasingaftalen, hvis levering viser sig umulig eller ikke sker senest efter 6 mdr. fra aftalt leveringsdato. Såfremt du opsiger leasingaftalen, og vi allerede har haft udgifter til bilen ifm. klargøring, indregistrering o.l., så er det din pligt at dække disse omkostninger ved at ikke have opsagt leasingaftalen rettidigt. I den ulykkelige situation at du går bort, så er dine efterladte berettiget til at udpege en arving til at overtage din leasingkontrakt, hvilket naturligt vil blive godkendt af os, såfremt denne kan kreditgodkendes. I modsat tilfælde vil dødsfaldet blive betragtet som en opsigelse jf. paragraf 15.

 

Den juridiske version:

Stk. 1. Uanset af leasingaftalen er indgået for en længere periode, kan leasingsaftalen efter forløbet 12 måneder opsiges af leasingtager til enhver tid med 1 måneds forudgående skriftlig varsel til den 1. i en måned mod betaling af den aftaltes leasingydelse i opsigelsesperioden samt et udtrædelsesgebyr til leasinggiver, svarende til 1 måneds leasingydelse inkl. moms. Udtrædelsesgebyret forfalder til betaling ved afgivelse af opsigelse. Erlagt ekstraordinær leasingydelse refunderes ikke.

 

Stk. 2. Hver af parterne kan opsige leasingaftalen uden varsel, såfremt det viser sig umuligt at levere genstanden, eller såfremt levering ikke er sket senest seks måneder efter det aftalte tidspunkt, og leasinggiver herefter kan ophæve købeaftalen. Opsiges leasingaftalen i henhold til denne bestemmelse, skal leasingtageren erstatte leasinggiverens tab ved indgåelse af leasingaftalen.

 

Stk. 3. I tilfælde af leasingtagers død er dødsboet berettiget til at udpege en arving, der ønsker at overtage rettigheder og forpligtelser i henhold til leasingkontrakten. Leasinggiveren vil acceptere dette, såfremt den pågældende kan kreditgodkendes og i øvrigt vil være blevet accepteret som leasingtager til den pågældende bil. I modsat behandles dødsfaldet som en opsigelse fra leasingtagers side, og opgøres efter § 15.

 

 

§ 7 Leasinggivers ansvar og ansvarsfraskrivelse

Den korte version: Du står for endelig godkendelse af din ønskede bil og dennes specifikationer, hvilke alt sammen vil fremgå af din kontrakt. I tilfælde af forsinket levering eller mangler på bilen, så har du mulighed for at opsige din aftale med os uden omkostninger, dog skal eventuelle mangel- eller forsinkelseskrav rejses imod leverandøren af bilen og ikke os (vi dækker i sagens natur heller ikke eventuelle sagsomkostninger), hvorefter vi naturligvis hjælper med at finde en passende løsning. I det tilfælde at leverandøren tilbyder en omlevering i form af en ny eller bedre udstyret bil indenfor rimelig tid, så kan du ikke opsige leasingaftalen. Eventuel forudbetalt ydelse ifm. din opsigelse vil blive dig tilbagebetalt, men du kan ikke søge erstatning ved os pga. afsavn til bilen eller inddirekte tab ifm. forsinket levering, ej heller kan du stille os til ansvar for skattemæssige konsekvenser ifm. din aftale, hvorfor vi anbefaler, at du i dette tilfælde konsulterer en revisor.

 

Den juridiske version:

Stk. 1. Leasingtager har inden leasingaftalens indgåelse udvalgt leasingbilen og godkendt fabrikat og specifikationer.

 

Stk. 2. Leasingtager kan overfor leasinggiver gøre samme indsigelser gældende som overfor leverandøren efter reglerne i de følgende bestemmelser.

 

Stk. 3. Leasingtager er dog i forhold til leasinggiver forpligtet til at gøre et evt. mangels- eller forsinkelseskrav gældende direkte mod leverandøren af leasingbilen forinden der rejses krav over for leasinggiver. Da leasinggiver er den formelle ejer af leasingbilen, videregiver leasinggiver herved til leasingtager sine rettigheder som køber af leasingbilen, således leasingtager kan gøre de nævnte mangels- og forsinkelseskrav gældende. Leasintager skal i denne forbindelse underrette leasinggiver om alle forhold af betydning for gennemførelse af et evt. krav, i enhver henseende følge leasinggivers anvisninger samt efter anmodning straks eller senere overlade det til leasinggiver på leasingtagers vegne at søge evt. krav gennemført.

 

Stk. 4. Leasinggiver hæfter subsidiært over for leasingtager for leverandørens forpligtelser, såfremt leasingtager sandsynlliggører, at leverandøren ikke overholder sine forpligtelser. Leasinggiver hæfter overfor leasingtager ved faktiske mangler og forsinkelse, som minimum svarende til de ufravigelige regler herom i købeloven, hvis leasingtager havde købt bilen ved leverandøren.

 

Stk. 5. Leasinggiver hæfter dog under ingen omstændigheder overfor leasingtager for erstatning på grund af afsavn af bilen eller andre indirekte tab.

 

Stk 6. Vedrørende produktansvar påtager leasinggiver sig ikke yderligere forpligtelser over for leasingtager, end hvad der følger af ufravigelig lovgivning.

 

Stk. 7. Ophæves leasingaftalen berettiget af leasingtager på grund af mangler eller forsinkelse, tilfalder købesummen leasinggiver, og leasingtager pligt til at betale yderligere leasingydelser bortfalder. I dette tilfælde refunderes erlagt ekstraordinær leasingydelse til leasingtager.

 

Stk. 8. Hvis leverandøren tilbyder omlevering indenfor rimelig tid, er leasingtager dog pligtig at acceptere dette, og er i så fald afskåret fra at ophæve leasingaftalen.

 

Stk. 9. Leasinggiver påtager sig ikke ansvar for skattemæssige konsekvenser ved leasingaftalen og anbefaler, at leasingtager efter behov konsulterer revisor.

 

Stk. 10. Leasingtager bærer alle omkostninger, der er forbundet med at gøre krav gældende mod leverandøren.

 

 

§ 8 Leasingtagers ansvar

Den korte version: Du skal selv sørge for at anskaffe dig nødvendige tilladelser for dit brug af bilen, hvilket bl.a. kan inkludere parkeringslicenser, brobizz o.l. Såfremt du er bekendt med en eller flere defekter på bilen, men at du ikke vælger at overholde dit ansvar ift. at booke tid på en af vores værksteder hurtigst muligt, og kører videre i bilen, så kan vi ikke holdes til ansvar for dit videre brug af bilen.

 

Den juridiske version:

Stk. 1. Leasingtager er ansvarlig for, at såvel private som offentlige forskrifter, der gælder for benyttelsen af de leasede genstande overholdes, og at fornødne tilladelser indhentes. Leasingtager bærer risikoen for, at de fornødne tilladelser kan opnås og ikke tilbagekaldes. Leasingtager friholder leasinggiver for ethvert ansvar, denne måtte ifalde over for det offentlige eller over for private på grund af den brug, leasingtager gør af det leasede, herunder at forskrifter ikke er iagttaget eller tilladelse ikke indhentet.

 

Stk. 2. Leasingtager bærer risikoen for skader på leasingtagers ejendom, der skyldes defekter eller farlige egenskaber ved den leasede genstand. Det påhviler leasingtager at holde leasinggiver skadesløs med hensyn til krav, der måtte blive rejst af tredjemand, herunder leasingtagers personale mod leasinggiver som ejer af de leasede genstande som følge af defekter eller farlige egenskaber ved disse. Leasingtager har i relation til lov om produktsikkerhed pligt til at forebygge, at genstanden kan volde skade på tredjemands person eller ejendom.

 

 

§ 9 Vedligeholdelse

Den korte version: Du skal passe godt på bilen og sikre dig, at den til enhver tid er god og brugbar. Bilen skal vedligeholdes som beskrevet i instruktionsbogen e.l., og al reparation og vedligehold skal ske med originale reservedele og foretages på et Ejner Hessel værksted. Der må selvsagt ikke ændres eller omdannes på bilen ifm. værkstedsbesøg.

 

Den juridiske version:

Stk. 1. Leasingtager skal vedligeholde de leasede genstande, således at de til enhver tid er i god og brugbar stand og ikke udviser anden forringelse end, hvad der følger af almindeligt slid og ælde.

 

Stk. 2. Leasingtager skal ved vedligeholdelse nøje overholde de herfor gældende forskrifter som angivet i instruktionsbøger og lignende materiale fra leverandøren. Ved reparation og vedligeholdelse skal anvendes de af leverandøren foreskrevne originale reservedele, og al reparation og service skal foretages af leverandøren eller en af denne godkendte reparatør.

 

Stk. 3. Ved vedligeholdelse og reparation af de leasede genstande må der ikke foretages ændringer eller omdannelse af disse.

 

 

§ 10 Risiko

Den korte version: I den periode hvor du leaser bilen, bærer du risikoen, såfremt bilen ødelæges eller forringes, hvor i hvilket tilfælde du skal advisere os herom. Kan bilen repareres ifm. skader mv., så står dette for din regning, og kan bilen ikke repareres, så ophører leasingaftalen og mellemværende opgøres efter §15. Bemærk at dette ikke gælder eventuelle serviceeftersyn, hvilket er inkluderet i din leasingaftale.

 

Den juridiske version:

Stk. 1. Leasingtager bærer risikoen for leasinggenstanden og brugsretten fra aftalens indgåelse og frem til det tidspunkt, hvor genstanden på rette måde er leveret tilbage til leasinggiver. Hvis genstanden ødelægges eller forringes - uanset af hvilken årsag -skal leasingtager straks underrette leasinggiver herom. Hvis genstanden kan repareres, påhviler det leasingtager for egen regning at istandsætte denne. Hvis genstanden ikke kan repareres, ophører leasingaftalen, hvorefter parternes mellemværende opgøres efter reglerne i § 15.

 

 

§ 11 Oplysningspligt

Den korte version: Hvis du skifter adresse, så skal du skriftligt give os besked.

 

Den juridiske version:

Stk. 1. Leasingtager skal ved ændring af bopæl straks skriftligt underrette leasinggiver.

 

 

§ 12 Sikkerhedsstillelse

Den korte version: Hvis du har betalt depositum eller stillet anden sikkerhed ifm. din aftale, så kan vi tage udlæg i dette ifm. eventuelle skader o.l., uanset om skaden er sket pga. dig eller anden part.

 

Den juridiske version:

Stk. 1. Har leasingtager stillet depositum eller anden sikkerhed for leasingtagers forpligtigelser, tjener denne sikkerhed tillige leasinggiver til sikkerhed for enhver anden forpligtigelse leasingtager har eller måtte få overfor leasinggiver ved egen medvirken, men uanset skyldgrund.

 

 

§ 13 Misligholdelse

Den korte version: Vi kan uden varsel ophæve din leasingaftale og kræve erstatning for eventuelle tab, hvis du misligholder din aftale med os. Eksempler på mislighold kunne være manglende/standsende betalinger, at du går konkurs og ikke formår at stille ny sikkerhed, at du forsømmer vedligehold af bilen, at du undlader at tegne forsikringer, såfremt du ikke har dette inkluderet i din aftale, eller at du på anden vis ikke overholder dine forpligtelser jf. din aftale f.eks. servicering ift. producentens forskrifter.

 

Den juridiske version:

Stk. 1. Leasinggiver kan uden varsel hæve leasingaftalen og kræve erstatning for sit tab, herunder udgifter som leasinggiver måtte have afholdt, såfremt leasingtager væsentligt misligholder sine forpligtelser ifølge leasingaftalen, herunder at leasingtager:

 • undlader at betale forfaldne leasingydelser eller andre skyldige beløb senest otte dage efter forfaldstid;
 • går konkurs, og boet ikke inden otte dage efter at have modtaget opfordring indtræder i leasingaftalen og stiller fornøden sikkerhed;
 • standser sine betalinger og ikke inden otte dage efter at have modtaget opfordring hertil med tilsynets godkendelse stiller fornøden sikkerhed for leasingaftalens opfyldelse;
 • misligholder anden leasing-eller låneaftale med leasinggiver;
 • forsømmer at vedligeholde de leasede genstande eller undlader behørig reparation af disse;
 • nægter leasinggiver adgang til de leasede genstande;
 • i strid med §3, pkt. 2, overlader brugen helt eller delvist til en anden;
 • anvender de leasede genstande i strid med de love forskrifter og instruktioner, der gælder for sådan brug, eller undlader at indhente de fornødne offentlige tilladelser;
 • undlader at tegne og opretholde forsikringer i henhold til §11; I de under pkt. e – j nævnte tilfælde kan aftalen kun ophæves, såfremt leasingtager ikke senest otte dage efter at være blevet opfordret skriftligt hertil, har bragt misligholdelsen til ophør.
 • leasingtager misligholder service- og vedligeholdelsesaftalen med leasinggiver.

I de sidste 6 punkters tilfælde kan aftalen kun ophæves, såfremt leasingtager ikke senest otte dage efter at være blevet opfordret skriftligt hertil, har bragt misligholdelsen til ophør.

 

 

§ 14 Opgørelse

Den korte version: Hvis din leasingaftale ophæves pga. misligehold eller ophører før tid f.eks. pga. totalskade af bilen, så skal du stadig betale forfaldne leasingydelser inkl. renter og omkostninger, erstatninger jf. §16, vores meromkostninger ifm. ophævelse af aftalen eller erstatning for eventuelle tab som vi måtte lide ifm. ophævelse af din aftale. Eventuelle engangsydelser betalt ifm. din aftale tilbagebetales ikke ifm. opgørelsen.

 

Den juridiske version:

Stk. 1. Hæves leasingaftalen af leasinggiver, eller ophører leasingaftalen på grund af de leasede genstandes undergang eller totalbeskadigelse, eller som følge af købsaftalens ophævelse, er leasingtager pligtig til leasinggiver at betale:

 • alle forfaldne ubetalte leasingydelser samt andre skyldige ydelser med tillæg af renter og omkostninger
 • alle de leasingydelser, der ville være forfaldet efter aftalens ophævelse eller ophør og frem til det tidspunkt, hvor leasinggiver genplacerer, genudlejer eller modtager forsikringssummen for den leasede bil
 • fremtidige ikke forfaldne leasingydelser, kræves ikke betalt ved forsikringserstatning. Eventuelt erlagt engangsydelse tilbagebetales ikke
 • erstatning for manglende overholdelse af de i § 16 nævnte vilkår
 • alle leasinggivers omkostninger forbundet med et evt. forholdsmæssigt merforbrug end de i aftalen fastsatte
 • erstatning for yderligere tab, leasinggiver måtte lide som følge af leasingtagers misligholdelse og/eller leasingaftalens ophør før udløbet af leasingperioden
 • morarente med 2% pr. påbegyndt måned af det beløb, leasingtager i medfør af pkt. a -f bliver leasinggiver skyldig fra opgørelsesdagen at regne indtil betaling sker eller godskrivning sker, jfr. nedenfor.

 

§ 15 Tilbagelevering

Den korte version: Ifm. udløb/ophør af din aftale skal du returnere bilen rengjort, vasket og fri for personlige ejendele samt med alt udleveret udstyr (nøgler, instruktionsbog mv.) og dæk med lovligt mønster til os. Eventuelle reklamationer på bilen skal du informere os om inden udløb, og påkrævet udskiftning af dele eller pligtige serviceeftersyn i leasingperioden skal være foretaget inden udløb, hvilket er dit ansvar. Undlader du at overholde disse værkstedsbesøg, så vil du blive holdt ansvarlig for dette, såfremt bilen heraf er forringet teknisk eller i værdi. Overkørte kilometer udover de tilgængelige i din aftale afregnes efter gældende takster.

 

Den juridiske version:

Stk. 1. Ved leasingperiodens udløb eller ved ophør af leasingkontrakten, skal leasingtager returnere bilen til leasinggiver, hvorefter leasinggiver bestiller tid til gennemgang hos Applus. Leasingtager kan ikke udøve tilbageholdelsesret i de leasede genstande. Køretøjet afleveres i rengjort og vasket stand og tømmes for private effekter. Køretøjet skal indeholde alle nøgler og eventuelle nøglekort, eventuelle radiokoder, servicebog, instruktionsbøger og original registreringsattest samt ekstraudstyr, der måtte være omfattet af leasingaftalen. Dækdybden på alle dæk skal være lovlig. Eventuelle reklamationer skal anmeldes til en autoriseret forhandler inden aftalens udløb. Det påhviler leasingtager i leasingperioden, rettidigt at gennemføre godkendte reklamationer samt eventuelle indkaldelser til ændring/udskiftning af dele. Det er leasingtagers ansvar at overholde serviceintervaller. Foreskrevne serviceeftersyn i henhold til pågældende køretøjs servicecomputer og/eller servicebog skal foretages inden aftalens udløb. Leasingtager vil blive holdt ansvarlig for eventuelle tekniske og værdimæssige konsekvenser som følge af manglende overholdelse af serviceintervaller og reklamationsindkaldelser. Overskridelse af det aftalte kilometerforbrug medfører opkrævning for yderligere afskrivning og servicebehov.

 

Forhold der ikke kan karakteriseres som almindelig slitage, vil blive opgjort overfor leasingtager:

Køretøjets stand gennemgås af leasinggiver eller dennes repræsentant efter aflevering. Der udfærdiges en afleveringsrapport om køretøjets stand omfattende slidtage der ligger udover normal brug, herunder; stenslag/revner i glas, eksteriør kontrolleres for buler, ridser i lak (der ikke kan poleres væk), ridser/huller/buler i plastdele, skader, efter montering af ekstraudstyr som f.eks. tagbøjler, telefonantenner, reklamelabels og film samt overholdelse af lovkrav for lys, ruder og dæk. Interiør kontrolleres for brændemærker, huller i instrumentbræt derudover hvorvidt kabinen er medtaget af røg eller anden lugtgene. Endvidere kontrolleres køretøjets tekniske stand.

 

Leasinggiver udarbejder herefter på baggrund af afleveringsrapporten en slutafregning overfor leasingtager med opgørelse af eventuelle overkørte kilometer, samt for skader og mangler der ikke kan karakteriseres som almindelig slidtage.

 

Leasingtager er forpligtet til at anmelde eventuelle trafik-og påkørselsskader samt skader på bilens interiør til sit forsikringsselskab, inden returnering. Alternativt påhviler det leasingtager at betale for reparation/udskiftning af ikkeforsikringsgodkendte skader.

 

 

§ 16 Værneting

Den korte version: Skulle der opstå en tvist imellem dig og os vedr. din leasingaftale, så skal søgsmål mv. anlægges for Retten i Herning. Du er forpligtet til at møde op ifm. en retsindkaldelse.

 

Den juridiske version:

Stk. 1. Søgsmål om krav, der støttes på leasingaftalen, kan kun anlægges for retten i den retskreds, hvor leasinggiver har sit hovedforretningssted. Leasingtager er forpligtet til at lade sig indstævne/medindklage for den domstol eller voldgiftsret, hvor leasinggiver måtte blive indstævnet/indklaget i tvister, der vedrører eller udspringer af de leasede genstande. Parternes retsforhold afgøres efter dansk ret.

Få styr på sommer- og vinterbil

HESSEL HiRE 6+6 løsningen er til dig, der vil have styr på både sommer- og vinterbil i én og samme aftale. Udover bekvemmeligheden i at få styr på dine biler henover de næste 12 mdr., så er der også penge at spare.

Hvorfor Hessel HiRE?

Fordelene ved Hessel HiRE er mange ift. almindelig privatleasing.

EH Hire23 Ikoner Blå Ring Gronforsikring

Inkl. forsikring og grøn ejerafgift

Ingen bøvl med at skulle lave aftaler selv - vi står for det hele.

EH Hire23 Ikoner Blå Ring Flerekm (1)

Flere kilometer inkluderet

Her får du flere kilometer i din aftale ift. almindelig privatleasing.

EH Hire23 Ikoner Blå Ring Service

Inkl. eventuelle serviceeftersyn

Får bilen brug for et serviceeftersyn, så betaler vi selvfølgelig også for det.

EH Hire23 Ikoner Blå Ring Kortperiode

Kort bindingsperiode

Skift bil så ofte du vil med leasingkontrakter fra 6-12 mdr.

EH Hire23 Ikoner Blå Ring Ingenudb

Ingen udbetaling

Vi går ind for fuld gennemsigtighed, så når du indgår en aftale med os, så er prisen, prisen.

EH Hire23 Ikoner Blå Ring Loyal

Du optjener loyalitetsfordele

Optjen loyalitetsfordele såsom gratis bilvaske, rabat på brændstof og udstyr og meget mere.

EH Hire23 Ikoner Blå Ring Nyebiler

Altid fabriksnye biler

Alle biler leveres direkte fra fabrikken, så du blot skal sætte dig ind og nyde duften af ny bil.

EH Hire23 Ikoner Blå Ring Kortlevering

Omgående levering

Som en af landets største bilforhandlere kan vi stort set altid love dig omgående levering.

Betalingsplan

0 kr./md.

Herunder finder du betalingsplanen for bilen

  Første ydelse

  Etableringsgebyr0 kr.
  3 mdr. forudbetalt leasingydelse0 kr.
  1. måneds leasingydelse0 kr.
  I alt ved oprettelse:0 kr.

  Betalingsplan

  Totalpris i perioden:0 kr.